Informacje fundusz UE

W latach 2021-2022 firma Hiskin realizuje projekt pn. „Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej linii wegańskich kosmetyków dedykowanych włosom o różnej porowatości”

 

Nr projektu: RPMA.03.03.00-14-i691/21

Wartość projektu: 3 020 880,00 PLN

Wartość dofinansowania: 1 355 800,00 PLN

 

Celem projektu jest wdrożenie wyników prac B+R i wprowadzenie na rynek nowej linii wegańskich kosmetyków, z wysoką zawartością składników pochodzenia naturalnego, dedykowanych do włosów o różnej porowatości i uwzględniających równowagę PEH.

Planowane do implementacji w działalności firmy  innowacje są wynikiem samodzielnie przeprowadzonych prac B+R, stanowiących nieopatentowaną wiedzę techniczną.

 

Aby wdrożyć do działalności firmy nowe kosmetyki konieczny jest zakup linii produkcyjnej, złożonej z następujących urządzeń:

  1. Mieszalnik z homogenizatorem 1000 L.
  2. Mieszalnik 2000 L.
  3. Linia do konfekcjonowania kosmetyków.
  4. Tubiarka.
  5. Zakręcarka.
  6. Etykieciarka.

 

Bezpośrednim rezultatem projektu jest także zwiększenie zatrudnienia oraz pozytywny wpływ na zasady zrównoważonego rozwoju oraz równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami.

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój, oś priorytetowa: 3 Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie: 3.3 Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, poddziałanie: 3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – Go to Brand

 

Tytuł projektu: Rozwój eksportu firmy HISKIN SP. Z O.O.

 

Cel projektu: promowanie produktów, które mają szansę stać się markami rozpoznawalnymi na rynkach zagranicznych; wzrost konkurencyjności firmy oraz zwiększenie poziomu internacjonalizacji działalności gospodarczej.

Planowane efekty projektu:

  • podpisanie kontraktów handlowych zagranicznych,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów na eksport,
  • wzrost przychodów ze sprzedaży produktów będących przedmiotem projektu.

 

Wartość projektu ogółem: 119 800.00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 95 840.00 PLN

Beneficjent: HISKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Tytuł projektu: Wdrożenie wyników prac B+R w celu wprowadzenia na rynek innowacyjnej linii
kosmetyków do twarzy i ciała z opakowaniem posiadającym wbudowany masażer”.

 

Cel projektu: Celem projektu jest wzrost konkurencyjności firmy HISKIN poprzez wdrożenie wyników prac B+R, wykonanych samodzielnie od września 2021 do października 2022.
W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowa linia kosmetyków składająca się z 18 produktów pochodzenia naturalnego.

Efekty projektu:

  • Wprowadzenie innowacji procesowej w wyniku zrealizowanych prac B+R

 

Wartość projektu: 405 900,00 PLN
Dofinansowanie projektu z UE: 264 000,00 PLN
Beneficjent: HISKIN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ