PL / EN
DLA DOMU

Dyfuzor zapachowy – Różowy grejpfrut

Cena:

22,99 

Pojemność: 100
+
-
Opis

Dostępne w sieci drogerii Rossmann.

Sposób użycia: Przed użyciem produktu dokładnie zapoznaj się ze środkami bezpieczeństwa.
  1. Zdejmij nakrętkę.
  2. Włóż patyczki do środka flakonika.
Unikaj bezpośredniego kontaktu nasączonych patyczków ze wszelkimi powierzchniami. W przypadku wylania natychmiast wytrzeć ściereczką. Produkt może uszkadzać powierzchnie na skutek jego nieprawidłowego użytkowania. Produkt nie nadaje się do spożycia. Producent nie ponosi odpowiedzialności za użytkowanie niezgodne z instrukcją i przeznaczeniem produktu. Chronić przed dziećmi. Przechowywać z dala od źródeł ciepła i gorących powierzchni. Nie palić.
Uwaga!
Zwrot wskazujący rodzaj zagrożenia: Wysoce łatwopalna ciecz i pary. Działa drażniąco na oczy. Może wywoływać uczucie senności lub zawroty głowy. Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. Zwroty wskazujące środki ostrożności
Zapobieganie
Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Przechowywać w chłodnym miejscu. Przedsięwziąć środki ostrożności zapobiegające statycznemu rozładowaniu. Unikać wdychania par/rozpylonej cieczy. Unikać uwolnienia do środowiska. Stosować rękawice ochronne / odzież ochronną / ochronę oczu / ochronę twarzy.
Reagowanie
W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKÓRĄ (lub z włosami): Natychmiast zdjąć całą zanieczyszczoną odzież. Spłukać skórę pod strumieniem wody/prysznicem. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO DRÓG ODDECHOWYCH: wyprowadzić lub wynieść poszkodowanego na świeże powietrze i zapewnić mu warunki do swobodnego oddychania. W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku złego samopoczucia skontaktować się z ośrodkiem zatruć / lekarzem. Zebrać wyciek.
Przechowywanie
Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać pojemnik szczelnie zamknięty. Przechowywać pod zamknięciem.
 Zawiera:
1-metoksypropan-2-ol.
Dostępne
Pojemność
100
Produkty z tej samej linii
Oglądasz: Dyfuzor zapachowy – Różowy grejpfrut 22,99 
Dodaj do koszyka