PL / EN
OCHRONA ANTYBAKTERYJNA

HISkin Antibac hand Cleanser – biobójczy żel do rąk – piłka 75 ml

Cena:

8,99 

Najniższa cena z 30 dni przed obniżką – 8.99 zł

 

+
-
Opis
Żel do higienicznej dezynfekcji rąk, metodą wcierania bez użycia wody. Produkt przeznaczony do codziennego stosowania przez użytkownika powszechnego. Wykazuje działanie bakteriobójcze, grzybobójcze i wirusobójcze.
ZAPACH:
Owocowy.
SPOSÓB UŻYCIA:
Około 3 ml produktu rozprowadzić na suchych, czystych rękach. Wcierać przez 30 sekund i pozostawić do wchłonięcia. Przez cały czas dezynfekcji ręce muszą być wilgotne. Nie spłukiwać. Substancja czynna: etanol – 70g/100g. Niebezpieczeństwo: H319 Działa drażniąco na oczy. H225 Wysoce łatwopalna ciecz i pary. P101 w razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę. P102 Chronić przed dziećmi. P210 Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. P305+P351+P338.
W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU:
Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. P403+P235 Przechowywać w dobrze wentylowanym miejscu. Przechowywać w chłodnym miejscu. P501 Zawartość/pojemnik usuwać do odpowiednio oznakowanych pojemników na odpady zgodnie z krajowymi przepisami.
PIERWSZA POMOC:
W przypadku spożycia: wypłukać usta wodą i podać do picia dużą ilość wody. Nie wywoływać wymiotów. Nie podawać niczego do picia osobie nieprzytomnej. W przypadku narażenia inhalacyjnego: zapewnić dostęp świeżego powietrza. Skutki uboczne: w kontakcie ze skórą w przypadku wystąpienia niepokojących objawów spłukać skórę wodą i zastosować krem ochronny. Odpowiedzialność za przeszkolenie dziecka o prawidłowym stosowaniu produktu ponosi opiekun/rodzic. Pojemność 75 ml. Pozwolenie na obrót produktem biobójczym: 1311/TP/2020
Produkty z tej samej linii
Oglądasz: HISkin Antibac hand Cleanser – biobójczy żel do rąk – piłka 75 ml 8,99 
Dodaj do koszyka